Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Standpunten

 

Een nieuwe lokale partij en daarmee een nieuwe naam in de Bossche politiek!

Maar waarom? Heeft onze gemeente behoefte aan nog een politieke partij? Ons antwoord is: JA!

 

Waarom een nieuw partij?

Volgens de mensen van gewoon ge-DREVEN kan besturen en communiceren nog veel beter. De huidige politiek laat de inwoners te vaak links liggen. Politiek en inwoners zijn vaak twee werelden. U en wij hebben daar last van.

De kloof tussen burger en bestuur wordt alsmaar groter en het vertrouwen in het bestuur brokkelt af.

Gewoon ge-DREVEN wil dit veranderen. Niet uit idealisme, maar vooral uit noodzaak. Wij willen de politieke wereld en de wereld van onze inwoners beter op elkaar laten aansluiten.

gewoon ge-DREVEN wil een lokaal bestuur zijn dat er niet is ondanks de burger, maar dankzij de burger. Een lokale overheid die in dienst staat van die burger, zorgt voor een optimale leefomgeving, transparant en vooral open communiceert en de toekomst veilig stelt.  Enkele pijlers daarin zijn:  financiën, veiligheid en ondernemerschap.

gewoon ge-DREVEN is een partij die de stem van lokale inwoners in de politieke arena laat horen, ruggengraat heeft en gaat voor de belangen van onze burgers.

Wat hebben we te bieden?

 

Wij, leden en bestuur van gewoon ge-DREVEN, willen ons ten volle in dienst stellen van u. Om zo samen de levenskwaliteit in onze gemeente te behouden en verder te verhogen. Waarin het voor zowel jong als oud  een plek is waar leven, wonen en sporten aan onze verwachtingen voldoet. Een plaats waar onze kinderen prettig kunnen opgroeien en waar we kunnen genieten van de mooie natuur om ons heen. Met het behoud van de eigen kernmerkende waarden van onze verschillende dorpen en wijken.

gewoon ge-DREVEN heeft respect voor verschillende meningen en gaat altijd op zoek naar verbindingen en oplossingen voor problemen. Burgers kunnen altijd bij ons terecht.

 

Waar staan we voor?

 

gewoon ge-DREVEN stelt de inwoner centraal, want wij zijn er voor u.

We laten ons voeden door de meningen die in de (dorps)kernen leven. Bij het leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan wij uit van de prioriteiten die door inwoners van de betreffende kernen worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is geven we op deze manier gewicht aan de politieke discussie.

Bij het vaststellen van onze politieke agenda staan we los van de landelijke politiek en bepalen onafhankelijk onze eigen koers.

Gedrevenheid in dienst van de  inwoners van onze eigen gemeente.  Daar draait het om bij ons!

Uitgangspunten gewoon ge-DREVEN 2018-2022

Zonder dat ze in beton zijn gegoten, hebben wij wel 12 uitgangspunten benoemd:

 

1)      Bestuur

                     gewoon ge-DREVEN staat voor heldere en transparante besluitvorming.

 

2)      Gedegen financieel en bestuurlijk beleid.
Niet meer geld uitgeven dan echt nodig is. We streven naar lagere lasten voor de burger.
gewoon ge-DREVEN staat voor een sterke, strakke maar vooral betrokken structuur in de gemeentelijke organisatie. Hierbij hoort een efficiënt ambtenarenapparaat  waarbij klantgerichtheid hoog in het vaandel moet staan.  Met bijbehorende korte lijnen naar burgers en maatschappelijke belangengroepen. Niet de regel, maar de gezamenlijke oplossing dient centraal te staan.
Volgens gewoon ge-DREVEN kan er nog steeds bezuinigd worden op externe inhuur, adviezen en onderzoeken.
We willen belastingtarieven niet verder laten stijgen dan (maximaal) de hoogte van de inflatie. Lokale heffingen mogen in principe niet meer dan kostendekkend zijn.

 

3)      Ruimtelijke ordening
Met behoud van het landelijke karakter zal er de komende tijd veel woonruimte bij moeten komen in onze gemeente. Het ‘omkatten’ van voormalige kantoorpanden naar woonbestemming vraagt ook om aanpassing van de omliggende openbare ruimte. Wellicht kunnen we hierdoor niet aan alle ( landelijke) richtlijnen voldoen. Maatwerk is hierbij het devies. 

 

4)      Wonen en zorg
Uitgangspunt is zo lang mogelijk in eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen.
Hiervoor zijn voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen nodig. Met daarbij specifieke aandacht voor de ouderen.
Zij moeten in hun eigen vertrouwde levensloopbestendige omgeving kunnen blijven wonen met voldoende zorg op maat. De nog                        benodigde zorgwoningen moeten om deze reden gespreid over de gemeente worden gebouwd. Daarnaast is het belangrijk dat er                           voldoende woningen worden gerealiseerd voor de zogenaamde starters: jongeren en studenten. Slim (ver)bouwen is daarbij een voorwaarde zodat zowel jong als oud lang, gezond en gelukkig kan blijven (samen)wonen.

 

5)      Openbare orde en veiligheid
De relatie tussen burgers en hulpverleners dient zodanig te zijn dat op het gebied van bestrijding van criminaliteit intensieve samenwerking mogelijk is.
Vooral bij de bestrijding van de kleine criminaliteit kan de burger een welkome en zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan het oplossen van ongewenste gebeurtenissen en/of situaties. Het melden van door burgers moet makkelijker worden geregeld, waarbij ze ook in het na-traject betrokken moeten blijven. Wederzijds respect en waardering is belangrijk in plaats van afschepen.
Sociaal onvriendelijk plekken in de stad, wijken en dorpen (bijvoorbeeld overdaad aan groen of te weinig verlichting)  moeten worden aangepakt.
Sociale controle is voor gewoon ge-DREVEN een heel belangrijk aspect. Elke inwoner van onze gemeente heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Er dient daarom meer gebruik gemaakt  te worden van het aanstellen van zogenaamde sleutelfiguren in de wijk.Inzet van cameratoezicht is een van de manieren die regulier politiewerk kan verlichten. In dit kader wil  gewoon ge-DREVEN de discussie opstarten om particuliere bewakingsdiensten en bewakingsbeelden in te zetten als aanvulling hierop.

 

6)      Vitale dorpen en wijken
Met de invoering van het Wijk- en Dorpsbudget kunnen bewoners al veel zaken zelf regelen. Initiatieven uit de wijken en dorpen moeten vanuit een positieve grondhouding worden benaderd. Elk wat groter wijk- en dorpscentrum moet een bruisende ontmoetingsplek zijn voor jong en oud met diverse activiteiten.
Voor elke wijk en of dorp in onze gemeente gaat gewoon ge-DREVEN voor het opstellen van een ‘gebiedspaspoort’ in samenspraak met de bewoners.
gewoon ge-DREVEN streeft naar het behoud van wijkvoorzieningen als scholen, wijkwinkels en dorpshuizen.

 

7)      Sport en voorzieningen
Wij vinden het belangrijk om samen met gebruikers, nieuwe concepten te bedenken. En willen ons daarnaast  inspannen om de aanwezige voorzieningen als onderwijs, sport, zorg en cultuur in de dorpen en wijken in stand te houden. Voorzieningen bundelen is voor gewoon ge-DREVEN niet het uitgangspunt Samenwerking en multifunctioneel gebruik is dat wel. Sporten is ook elkaar ( sociaal) ontmoeten , dus dit moet bij voorkeur in eigen dorp of wijk kunnen. Daarbij moeten we ons goed realiseren dat er vele niet gesubsidieerde sportgroepen zijn die ook aandacht verdienen. Net als de vele vrijwilligers die iets voor de samenleving betekenen. Want de vrijwilliger is GOUD waard.

 

8)      Duurzaamheid  en energie
Om het gewenste doel te halen in 2050 energieneutraal te zijn, zullen er nog concrete stappen moeten worden gezet. Het beleid hierover moet worden geïntensiveerd.  Waarbij we ervoor moeten waken dat prestige leidend is of dat wordt. Als proef wil gewoon ge-DREVEN dat er een pilotproject komt.  Een wijk of dorp moet wat betreft de klimaatdoelstellingen zelfvoorzienend  worden. Vanuit deze pilot kunnen de leermomenten dienen voor verder te nemen maatregelen. Alternatieve vormen van energieopwekking zullen op een efficiënte wijze en in samenspraak met de burgers moeten plaatsvinden.
gewoon ge-DREVEN staat voor het duurzaam behoud van het karakter van de binnenstad, de wijken, dorpen en het platteland. Hierbij moet eigen initiatief niet worden tegengegaan maar juist worden gestimuleerd.

 

 

9)      Cultuur
De stad s-Hertogenbosch en de omliggende dorpen hebben samen een rijk verleden en een kansrijke toekomst.
Volgens gewoon ge-DREVEN mogen we best trots zijn op een breed cultureel aanbod binnen onze gemeente. Dat varieert van schilderkunst en keramiek tot dans en theater en van moderne kunst tot carnaval.
Culturele instellingen kunnen rekenen op steun van gewoon ge-DREVEN voor passende huisvesting van hun activiteiten. Wel dient er ‘waar voor het geld’ geleverd te worden. Prestigieuze dure elitaire projecten passen daar dus niet in.
Het cultureel ondernemerschap, ofwel ‘zelf je broek ophouden’, wil gewoon ge-DREVEN  stimuleren.
Grote zorg van aandacht zal er de komende tijd nodig zijn voor de juiste herbestemming van leegkomende monumenten.10)   Onderwijs en jeugd
‘Wat je jong niet leert, zul je oud niet weten’.  Wat  in deze turbulente tijden allemaal op ons af komt,  kun je alleen maar aan door steeds te blijven leren. Op die manier kun je aanhaken in een snel veranderende wereld.  Ouderen moeten kansen worden geboden om zich te ontwikkelen. Zodat ze er bij blijven horen. Onderwijs is volgens gewoon ge-DREVEN meer dan het vergaren van kennis alleen.
Het vroegtijdig signaleren van achterstand is noodzakelijk zodat tijdig bijsturing kan plaatsvinden. Zoveel mogelijk behoud van basisonderwijs in de diverse wijken en dorpen is daarbij noodzakelijk.
Onze gemeente heeft een uitgebreid scala aan middelbaar beroepsonderwijs dat met het scheppen van de juiste randvoorwaarden behouden moet blijven.

 

11)   Werk /economie
gewoon ge-DREVEN maakt zich sterk voor een gezond en groot midden- en kleinbedrijf. Dat is de brandstof waar de economische motor op draait. Speciale aandacht gaat uit naar het opnieuw binnenhalen van de  maakindustrie. Als zich mogelijkheden aandienen vanuit het bedrijfsleven, zal dit op een juiste wijze gefaciliteerd moeten worden. Met name dient er aandacht te zijn voor het MKB (winkeliers, horeca enz.).
Bij veranderingen en nieuwe ontwikkelingen is hun inbreng erg belangrijk. Veranderingen mogen niet ten koste gaan van bestaande situaties.
Het is noodzakelijk dat er voldoende nieuwe bedrijfsterreinen zijn. Maar eerst moet herstructurering en revitalisering van de oude bestaande bedrijfsterreinen verder worden aangepakt.

 

12)     Bereikbaarheid
De plekken waar we werken, wonen, winkelen en recreëren moeten goed bereikbaar zijn. Die bereikbaarheid van de binnenstad, dorpen en wijken is voor alle verkeersvormen belangrijk. De onderliggende samenhang mag daarbij niet worden vergeten. De komende tijd zal er meer worden ingezet op duurzame vormen van transport.