Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Standpunten

gewoon ge-DREVEN is een partij die de stem van lokale inwoners in de politieke arena laat horen, ruggengraat heeft en gaat voor de belangen van onze burgers.

Wat hebben we te bieden?

 

Wij, leden en bestuur van gewoon ge-DREVEN, willen ons ten volle in dienst stellen van u. Om zo samen de levenskwaliteit in onze gemeente te behouden en verder te verhogen. Waarin het voor zowel jong als oud  een plek is waar leven, wonen en sporten aan onze verwachtingen voldoet. Een plaats waar onze kinderen prettig kunnen opgroeien en waar we kunnen genieten van de mooie natuur om ons heen. Met het behoud van de eigen kenmerkende waarden van onze verschillende dorpen en wijken.

gewoon ge-DREVEN heeft respect voor verschillende meningen en gaat altijd op zoek naar verbindingen en oplossingen voor problemen. Burgers kunnen altijd bij ons terecht.

 

Waar staan we voor?

 

gewoon ge-DREVEN stelt de inwoner centraal, want wij zijn er voor u.

We laten ons voeden door de meningen die in de (dorps)kernen leven. Bij het leveren van onze bijdrage aan de besluitvorming gaan wij uit van de prioriteiten die door inwoners van de betreffende kernen worden gesteld. Waar dat maar mogelijk is geven we op deze manier gewicht aan de politieke discussie. Bij het vaststellen van onze politieke agenda staan we los van de landelijke politiek en bepalen onafhankelijk onze eigen koers.

Gedrevenheid in dienst van de  inwoners van onze eigen gemeente. Daar draait het om bij ons!

Uitgangspunten gewoon ge-DREVEN 2022-2026

1) Inwoners 

gewoon ge-DREVEN vindt dat iedereen erbij hoort en dat iedereen mee moet kunnen doen. Als burgers maken we immers gezamenlijk de gemeente. Burgers helpen elkaar en zij die dat niet kunnen, moeten worden geholpen. ‘s-Hertogenbosch moet een gemeente zijn waar jong en oud met plezier woont, werkt, leeft en recreëert.

2) Duidelijk herkenbare wijken, kernen en dorpen
Alle wijken, kernen en dorpen hebben hun eigen identiteit en bijbehorende dynamiek, maar hun belangen zijn voor gewoon ge-DREVEN gelijkwaardig. Belangrijke voorzieningen moeten behouden blijven en maatwerkoplossingen moeten, voor nieuwe knelpunten, mogelijk blijven.

3) Zorg

Gezondheid voor iedereen. Mensen zijn mensen, en geen nummers. Dat uit zich in goede en passende zorg voor iedereen, dichtbij, laagdrempelig en goed te vinden. Kleinschalig, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. gewoon ge-DREVEN laat niemand vallen.

4) Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Onderwijs voor alle kinderen en aandacht voor laaggeletterden. Sporten is belangrijk en daarom moeten sportvoorzieningen bereikbaar zijn voor iedereen. In iedere dorpskern is een accommodatie (wijkgebouw, multifunctioneel gebouw, gemeenschapshuis, brede school) waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten in sportieve, culturele en ontspannende activiteiten. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. gewoon ge-DREVEN wil hen actief ondersteunen. 

5) Duurzaamheid 
gewoon ge-DREVEN vindt duurzaamheid een belangrijk thema. We moeten zuinig zijn op de aarde en ons klimaat en zorgen dat generaties na ons ook nog gezond en veilig kunnen leven. Door voortschrijdende technieken en steeds nieuwe inzichten zijn we wel terughoudend in het nemen van beslissingen voor de lange termijn. Als gemeente ‘s-Hertogenbosch hoeven we niet altijd voorop te lopen in prestigieuze duurzaamheidprojecten en hoeven we niet het beste jongetje van de klas te zijn.

6) Buitengebied

gewoon ge-DREVEN maakt zich sterk voor een vitaal buitengebied. Dus economisch gezond en met behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie. De agrarische sector blijft belangrijk als economische drager van het buitengebied. gewoon ge-DREVEN wil de doorontwikkeling van recreatie en toerisme stimuleren. Vooral als die in het teken staat van het groeiend bewustzijn van de kwaliteiten in de eigen omgeving.

7) Bereikbaarheid en economie
‘s-Hertogenbosch is en blijft een toekomstgerichte en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Goede mogelijkheden voor vestiging van lokale bedrijven in alle kernen is van groot belang voor de leefbaarheid en diversiteit. We streven naar aantrekkelijke passende winkel- en buurtcentra. We stimuleren betere bereikbaarheid en openbaar vervoer in alle wijken en dorpen. Daarbij is verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel bij alle bereikbaarheidsvraagstukken.