Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Voorjaarsnota

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op donderdag 15 juni 2017 om 15:56

Bij het behandelen van de Voorjaarsnota kunnen fracties door het indienen van moties het huidige beleid van de gemeente veranderen of bijstellen, mits er natuurlijk een meerderheid binnen de gemeenteraad voor is. Tijdens de begrotingsbehandeling begin november ligt de uitwerking van de aangenomen moties voor. Het is dus nog afwachten hoe het College van B&W deze raadsuitspraken gaat verwerken in de Begroting 2018.

De kleinste fractie van de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, ‘gewoon ge-DREVEN’, heeft wellicht ongekend veel succes behaald bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 12 juni 2017.

 

Na de sluiting van de V&D vestiging in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch heeft de gemeente met succes een zgn. accountmanager ingezet op de tijdelijke her-invulling van het gebouw. Een motie van ‘gewoon ge-DREVEN’ (de partij van Sjef van Creij) om eenzelfde werkwijze toe te passen in het huidige centrum van Rosmalen om leegstand te voorkomen, is door de gemeenteraad aangenomen.

 

Bij de laatste bezuinigingsronde heeft de gemeenteraad besloten dat er op de gemeentelijke bekendmakingen in de Bossche Omroep € 50.000.- bezuinigd kon worden. Achteraf gezien is de overgang van papieren informatievoorziening naar digitale informatieverstrekking naar de burgers wellicht te snel gegaan. Er zijn sindsdien nogal wat klachten binnengekomen. Een motie van ‘gewoon ge-DREVEN’ met SP heeft bij meerderheid aan de wethouder de opdracht gegeven om eens goed te evalueren en indien nodig de bezuiniging, wellicht gedeeltelijk, terug te draaien.

 

Met de zomer in het vooruitzicht hebben de partijen PvdA, SP, GroenLinks, BVP, Bossche Groenen en ‘gewoon ge-DREVEN’ gezamenlijk een motie ingediend om te komen tot toezicht en sanitaire voorzieningen bij de Zuiderplas en de Groote Wielenplas. Ook deze motie kreeg de meerderheid in de gemeenteraad.

Na het teleurstellend antwoord vanuit het College van B&W op eerdere raadsvragen van ‘gewoon ge-DREVEN’ over toiletten in de openbare ruimten, is nu door de gemeenteraad alsnog opdracht aan het College van B&W gegeven om dit verder uit te werken.

 

Verder is er bij de stemming over de voorjaarsnota een meerderheid gebleken voor de volgende onderwerpen: 

Het onderhoud van de dierenparkjes zal worden aangepakt. Deze moeten door de gemeente weer bij de tijd worden gebracht.

Ook is de wethouder van sport opdracht gegeven om het tekort aan sportfaciliteiten aan te pakken.

 

Grootste succes

Het grootst behaalde succes voor de fractie van ‘gewoon ge-DREVEN’ is toch wel dat de huidige werkwijze van het heffen van de hondenbelasting zal worden aangepast. Hondenbelasting is in het leven geroepen om de kosten van uitgaven die gemaakt worden voor de honden in onze gemeente (zoals aanleg en onderhoud van uitlaatvelden). Tot op heden wordt bij de circa 10.000 hondenbezitters een te hoge belastingbijdrage geïnd. Jaarlijks wordt een bedrag van ongeveer € 400.000.- aan hondenbelastinggeld overgehouden en dit gaat direct in de pot ‘algemene middelen’ (voor straatlantaarns e.d.). Samen met het CDA, Bosch Belang, BVP en de Bossche Groenen heeft ‘gewoon ge-DREVEN’ middels een motie weten te bereiken dat de heffing van de hondenbelasting in de toekomst alleen kostendekkend mag zijn. Deze belasting wordt daarom omgezet naar een zogenaamde doelbelasting, wat betekend dat inkomsten en uitgaven daarvan gelijk moeten zijn.

 

Niet alles gekregen

Natuurlijk was er niet alleen succes te melden. Teleurstelling was er om de ingediende motie ‘transferium oostzijde gemeente’, welke opriep om na te gaan of de mogelijke verhuizing van bouwbedrijf Heijmans aanleiding zou kunnen zijn tot het realiseren van een transferium op die plek. Alleen GroenLinks steunde deze motie van ‘gewoon ge-DREVEN’.