Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK


 


gewoon ge-DREVEN, in ieders belang!

Het kan en het moet anders met de gemeenteraad.

1/1

Geplaatst door Gewoon Gedreven op maandag 7 februari 2022 om 22:55

De eerste taak van de gemeenteraad is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en je kunt lang niet bij elke keuze terugvallen op je verkiezingsprogramma. Dus zal je nieuwe afwegingen moeten maken. De huidige coalitie van VVD, D66, Groen Links, CDA en Rosmalens Belang negeren steeds vaker stelselmatig de inbreng van burgers en voeren zonder discussie in de gemeenteraad hun eigen besloten beleid door.

Het lijkt een manier van werken te zijn geworden bij het huidige gemeentebestuur; jezelf zó diep ingraven dat je niet meer over het randje kunt kijken en daarna zeggen ‘Ik heb niets gezien of gehoord’. Deze manier van werken is afgelopen maanden meer en meer de werkwijze, zo ook tijdens de raadsvergadering van 1 februari j.l.  Besproken punten van deze vergadering zijn:

Diezebrug
Vanuit het college, vertolkt door wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur (D66), was er het voorstel om de Diezebrug, gelegen nabij de oude veevoederfabriek van Koudijs, te verleggen voor een mooier uitzicht. De prijs van alléén het verleggen van deze brug bedraagt 10 miljoen euro. Dit zonder de kosten van o.a. de sloop van de huidige brug of het verder inrichten van de openbare ruimte ná de bouw van de nieuwe brug.

Wij, als gewoon ge-DREVEN zijn sowieso tegen dit voorstel.
Vanuit buurtbewoners van de omliggende wijken is er bij de gemeenteraadsvergadering een petitie overhandigd met op dat moment 402 ondertekenaars, om te vragen of het raadsvoorstel, zoals dat in politieke termen heet, ‘aangehouden’ (= uitgesteld) kan worden. Buurtbewoners zijn niet eerder in het plan gekend en vragen of zij mee mogen praten over een eventuele nieuwe brug, waar deze dan moet komen te liggen en in welke vorm. De bewoners kunnen even na het openen van de raadsvergadering afdruipen; hun verzoek vanuit de ingediende petitie om de besluitvorming uit te stellen, wordt door de coalitie volledig genegeerd. Kennelijk moet en zal het raadsvoorstel voor een ‘mooiere’, minstens 10 miljoen euro kostende brug nú behandeld worden. D66 geeft in hun onderbouwing voor de steun aan dit raadsvoorstel aan dat de fietsers dan niet meer over deze hoge brug hoeven te fietsen, omdat de nieuwe, lagere brug beter begaanbaar is. Wij vragen ons af: hebben deze raadsleden wel eens over de bruggen over het Máximakanaal gefietst? Dan is de Diezebrug een peulenschilletje !

Industrieterrein Heesch West
Industrieterrein Heesch West, portefeuille van wethouder Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie (Rosmalens Belang) is een langlopend proces en tot op heden een verliesgevend traject. Het heeft onze gemeente nu al 43,7 miljoen euro gekost en er is nog geen schop in de grond.

De grondhouding van gewoon ge-DREVEN is dat dit industrieterrein er kan en mag komen, maar dan wel binnen de juiste afspraken.

Het bijbehorende raadsvoorstel inclusief de nodige bijlagen telt in totaal een kleine 7000 pagina’s. Dit is eigenlijk voor iedereen onbegonnen werk. Zeker ook voor omwonenden. Vanuit betrokken burgers zijn er eerder al veel bezwaren op dit plan ingediend en tijdens de definitieve besluitvorming zijn er nog steeds heel veel bezwaren tegen dit plan. De betrokken burgers worden in hun bezwaren gesteund door de volgende opmerking in het begeleidende milieurapport: ‘daardoor is het voor een niet ingevoerde lezer niet eenvoudig om goed zicht te krijgen op de belangrijkste conclusies’. Als de steller van een onderzoek dit zelf al opschrijft en wat voor de leden van de gemeenteraad al bijna niet meer te doen is, dan is het logisch dat de meeste buurtbewoners er al niets meer van snappen.
Een poging van gewoon ge-DREVEN om een door de buurtbewoners alternatieve doorberekening van de kansen, bedreigingen en mogelijke overlast nader te kunnen en mogen laten onderzoeken, is onder aansturing van dezelfde coalitie van VVD, D66, Groen Links, CDA en Rosmalens Belang weggestemd.
Burgers kunnen, ook hier weer, ‘stikken’ met hun inbreng!

Jongerencentrum De Poort
Als sluitstuk of eigenlijk dieptepunt van de avond staat de handelwijze van het college in de werkwijze bij Jongerencentrum De Poort op de agenda. De Poort heeft tot een paar jaar geleden nog een voorbeeldfunctie van hoe goed een jongerencentrum kan functioneren. Vanuit het gehele land komen er mensen kijken en deze geroemde werkwijze is op vele plaatsen in Nederland overgenomen.

Dan komt de huidige wethouder van Duurzame mobiliteit, Talentontwikkeling en Welzijn (Groen Links) op dit werkgebied en loopt het totaal mis. Even een korte schets van de situatie:

In het jongerencentrum zijn tot het aantreden van de huidige wethouder vier jongerenwerkers in dienst, welke betaald worden door de gemeente. De wethouder heeft voorgehouden dat vier betaalde jongerenwerkers te veel van het goede is en dat het jongerencentrum met twee betaalde jongerenwerkers ook vooruit moet kunnen. Het bestuur van het jongerencentrum voert deze taak netjes uit en kan door de inzet van vrijwilligers hun programma doordraaien.
Echter, de wethouder is vasthoudend in zijn werkwijze en de jongeren van de wijk Maaspoort moeten het gebouw uit om de komst van Hambaken Connect in het pand te bewerkstelligen. Het transformeren van dit jongerencentrum, van succesvol naar vruchteloos is juridisch aangevochten door het bestuur van De Poort. Na een teleurstellende juridische uitspraak heeft het bestuur van De Poort het pand ontdaan van hun eigen spullen en is het overgedragen aan de gemeente. Wederom volgt er een meningsverschil met de wethouder, nu over de eigen spullen van het vrijwillige bestuur. De wethouder heeft inmiddels een claim van circa € 65.000.- bij het bestuur neergelegd met als dieptepunt dat de drie bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Een verzoek vanuit de vrijwel voltallige oppositie om in gesprek te gaan met deze vrijwilligers om te komen tot een schikking, heeft binnen de gemeenteraad geen meerderheid gekregen. Wederom een teken dat woorden en daden een wereld van verschil zijn. Wij denken dat deze coalitie gewoonweg geen inbreng van de burger wíl.

gewoon ge-DREVEN wil en kán in de toekomst het werkelijke verschil maken !
Er moet gewoon meer naar de burgers geluisterd worden; een gesprek aangegaan worden.

Wij als gewoon ge-DREVEN denken aan jou!
Denk jij ook aan ons bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 ?